నిత్యము పారాయణం చేసిన భక్తులందరికి సర్వపాపములు తీరి సర్వాభిష్టాలు సమకూరి సర్వశుభములు చేకూరును.1.జగతికి మూలమైన ఆది దేవా !

    1. పాలకడలి శేషశయనా! లక్ష్మీ వల్లభా!

         భక్త హృదయా! సృష్టి విలాసా!,మహా విష్ణో!

        కేశవ! జయజగధీశ హరే!

        శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

        రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

 2.     దయాఘనా ! నిర్మల చైతన్యా! మహాబాహో!

           దశావతారా! ఆనంద స్వరూపా! లక్ష్మీహృదయా!

           అనంతనాధా! త్రిమూర్తిరూపా! చక్రధారీ!

            కేశవ! జయజగధీశ హరే!

          శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

          రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ: 

 3.   చిన్మయ, ఆత్మ స్వరూపా! అనంతలక్ష్మీనాథా!

       ప్రళయకాలమున జీవరాశులను దాటించిన

      శ్రీమన్నారాయణ వేదరక్షకా!మత్సావతారా!

      చెలి నీవే,చుట్టము నీవే,ఆత్మ స్వరూపుడవు నీవే

       కేశవ! జయజగధీశ హరే!

      శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

       రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ: 

 4.   క్షీరసాగర మధనంలో కూర్మావతారుడవై

       మందరగిరిని నెత్తి, ఆధారమయినావు

      జనించిన త్రిజగన్మోహిని శ్రీమహాలక్ష్మిని చేపట్టినావు

      అమృతాన్ని సురులకు పంచిన మోహిని రూపా!

     ధరణీ ధరణ! సుధర్శనా!మధుసూధనా!

      కేశవ! జయజగధీశ హరే!

      శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

      రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ: 

 5.  సాధు పరిరక్షకా! దుష్టశిక్షకా! శ్రీహరీ!

   మహా సూకరమై హిరాణ్యక్షున్ని చంపి,భూమినుద్ధరించి

   వేదములు కాపాడిన వరాహవతారా! గరుడవాహకా!

   ప్రళయకాలమందు బ్రహ్మస్తుతించిన యజ్ఞవరాహవతారా!

   తిరుమలకొండపై వెలసి,శ్రీవేంకటేశ్వరునికి ఆవాసమిచ్చిన

   కేశవ! జయజగధీశ హరే!

   శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

   రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

6.ఇంతై ఇంతై వటుండింతై పోతనామాత్యుడన్నట్లు

   త్రివిక్రముడవై జగతిని రెండడుగులతో కప్పి

   మూడవ అడుగుతో బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపి

   రాజునుచేసి వరాహరూపమున కాపాలగావుంటివి

   శ్రీహరి అవతారా! అధితి పుత్రా వామనా!

   కేశవ! జయజగధీశ హరే!

   శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

   రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

7. పరమ శివుడిని మెప్పించి

    పరశువును ఆయుధముగా పొంది

    భార్గవరామా! పరశురాముడవై

   కార్తవీరుని దుష్కార్యమునకు వాని కుమారుల వదించి

   తండ్రిని బతికించి క్షత్రియ జాతిపై ఆగ్రహంతో

   అధికార మధాంద క్షత్రియులను ఇరవై ఒక్కమార్లు దండెత్తి

   శిక్షించిన అవతారమూర్తీ పరశురామా!

   సీతా స్వయంవరంలో విష్ణుచాపాన్ని రామునికిచ్చి

   పరశురామునికి రామునికి భేదము లేదని తెల్పిన

   శ్రీహరి అవతారమూర్తీ పరశురామా!

   భీష్మ,ద్రోణ,కర్ణుల గురువైన శ్రీదత్తాత్రేయ శిష్యా!

   కేశవ! జయజగధీశ హరే!

   శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

   రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ: 

 8. రావణాది రాక్షసులను సంహరించి

   జీవితములో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని

   ధర్మపరిపాలనలో ఆదర్శ పురుషుడువైన

   రామావతారా శ్రీహరి ! సీతారామా!

   మానవుల  సంబంధ బాంధవ్యములను  

   ఆదర్శ జీవనానికి ప్రమాణముగ నిల్పిన రామా!

   కేశవ! జయజగధీశ హరే!

   శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

   రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

 9. గీతోపదేశముతో అర్జునునికి సత్యదర్శనముచేసి

    భగవద్గీతను లోకానికి ఉపదేశించి జగద్గురువైన

    పరిపూర్ణవతారమూర్తీ! శ్రీకృష్ణా! పరందామా!

    దుష్టశిక్షణ,శిష్టరక్షణ చేసిన లీలావతారా!

    కేశవ! జయజగధీశ హరే!

    శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

    రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

 10. భక్తుని మాటను నిజం చేయుటకై అవతరించిన మూర్తీ!

    సేవకుని శాపము నుంచి ముక్తుని చేసిన మూర్తీ!

    ఇలా కుదరదు అలాకుదరదు  అని హిరణ్యకశిపుని చంప

    ఎన్నో నియంత్రణలువున్నా నరసింహరూపుడై

    రాక్షస వధ చేసిన ఉగ్ర నరసింహా

    ప్రహ్లాద వరదా శ్రీ నరసింహావతారా!

    కేశవ! జయజగధీశ హరే!

    శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

    రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

 11. శ్రీమూర్తీ సంకల్పబలము-ధీక్షాఫలమున

     కాలజ్ఞాన వీరబ్రహ్మేంద్రుడు నడయాడిన

    రవ్వలకొండపై వెలసిన సర్వాంతర్యామి

    నిన్ను కొలిచిన చాలు సర్వాభీష్టాలు నెరవేరు

    ఈ  సగుణమంజరిని పఠించిన చాలు

    నశించు సర్వపాపములు-తీరు కష్టనష్టములు

    భక్తులందరికి జరుగు అన్నిశుభాశుభములు

   భక్త,పండిత పామర సేవలుగొను శ్రీహరిరూపా!

    కేశవ! జయజగధీశ హరే!

    శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా

    రవ్వలకొండ మూర్తీవాసా నమో నమ:

రవ్వలకొండ శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి సగుణమంజరి" సంపూర్ణం

 

ప్రార్థన శ్లోకం

 

ఏకేన చక్ర మపరేణ కరేణ శంఖ

మన్యేన సింధుతనయా మవలంబ్య తిష్ఠన్ |

వామేతరేణ వరదాభయ పద్మ చిహ్నం

లక్ష్మీనృసింహ మమదేహి కరావలంబమ్ ||

 

సత్యజ్ఞాన శివస్వరూప మమలమ్ క్షీరాబ్ధి మధ్యస్థితం

యోగారూఢ మతిప్రసన్న వదనమ్ భూషా సహస్రోజ్వలమ్|

త్ర్యక్షం చక్ర పినాక సాభయ వరాన్విభ్రాణమర్కచ్ఛవిమ్

ఛత్రీభూత ఫణీన్ద్ర మిన్దు ధవళమ్ లక్ష్మీనృసింహం భజే||

శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి
సగుణమంజరి

ప్రతి శనివారము మరియు స్వాతి రోజు పఠించాలి.
వీలు ఉన్నవారు ప్రతిరోజు పఠించవచ్చును.
ఆచరించు విదానము
1. దీనిని ఇంట్లో అయిన,గుడిలో అయిన సరే పఠించవచ్చును.
2. ముందుగా మనసులో వినాయకున్ని నంస్కరించుకోవాలీ
3. మీ సంకల్పాన్ని మీ మనసులోనే స్వామికి విన్నవించుకోవాలి.
3. ఎటు వంటి నియమనిబందనలు లేవు
4. ఏ సమయములోనైనా ఆచరించవచ్చును
5. సామూహికముగా కూడా ఆచరించవచ్చును.
6. మీరు ఆచరించడమే కాకుండా మీకు తెలిసిన అందరికి తెలియజేయండి.
శ్రద్ధతొ,ఏకాగ్రతో ఆచరించండి తప్పకుండ మీ సంకల్పము నెరవేరుతుంది.

ఇట్లు
బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి
అర్చకులు మరియు ఆలయ కార్యనిర్వాహకులు
శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి దేవాలయం,
రవ్వలకొండ, బనగానపల్లె,కర్నూలు జిల్లా

(9951773665) ను సంప్రదించవచ్చును.

శ్రీనరసింహ సగుణమంజరి

వ్యాఖ్యానము

 

 1. వ్యాఖ్యానము:

హిందూ మత సంప్రదాయంలో త్రిమూర్తులుగా కొలువబడే ముగ్గురు ప్రధాన దేవుళ్ళలో విష్ణువు ఒకడు. బ్రహ్మను సృష్టికర్తగాను, విష్ణువును సృష్టి పాలకునిగాను, శివుని సృష్టి నాశకునిగాను భావిస్తారు. విష్ణువు లేదా శ్రీమన్నారాయణుడు సర్వలోకైకనాధుడు.

సృష్టికి మూలము,ఆధారము మరియు ముదటి వాడైన దేవా,పాల సముద్రములో లక్ష్మిదేవిని హృదయములో ధరించి,శేషు(పాము)ను పానుపుగా చేసుకొని,భక్తులహృదయాలలో వుండి వారి సేవలు పొందు సృష్టి విలాసుడైన మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

 2. వ్యాఖ్యానము:

 దేవతలలో గొప్ప దయ కల్గి, ప్రశాంతముగా మమ్ములను ఎరుక(చైతన్య) పరచు గొప్ప భుజములు గల్గిన వాడా! పది అవతారములు ధరించిన వాడా! ఆనందకరమైన మంచి రూపము గల్గినవాడా! శ్రీలక్ష్మీదేవిని హృదయమున కల్గి,అనంతమనే పామును పానుపుగా గల్గి, త్రిమూర్తులలో ఒకడవై, సుధర్శనమనే చక్రాన్ని ఆయుధముగా గల్గిన మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా  నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

 3. వ్యాఖ్యానము:

శ్రీమహా విష్ణువు అవతారములలో మొదటి అవతారము మత్సవతారం. అవతారములో రెండు పనులు చేశాడు. ప్రళయము వచ్చి  కొట్టుకుపోతువున్న జీవరాశులను, తాను చేప అవతారము ఎత్తి నావ(పడవ)మాదిరిగా వొడ్డు చేర్చారు.. అలాగే వేదాలను రక్షించారు.

    అనంత జ్ఞానము,ఆత్మ స్వరూపుడు,లక్ష్మీనాథుడైన శ్రీ మన్నారాయణుడే ప్రియమైనవాడు,బందువు,ఆత్మ స్వరూపుడు అయిన మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము 

 4. వ్యాఖ్యానము:

హిందూ ధర్మ పురాణాల లో శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క దశావతారాల లో రెండవ అవతారం కూర్మావతారము. కూర్మము అనగా తాబేలు. దేవదానవులు అమృతము కోసము పాలసముద్రాన్ని మథించడానికి మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా నిర్ణయించి, పాలసముద్రంలో వేస్తే అది కాస్తా బరువుకి పాలసముద్రంలో మునిగిపోతుంటే, విష్ణుమూర్తి కూర్మావతారములో దానిని భరిస్తాడు. ఇది కృతయుగం లో సంభవించిన అవతారం.

  అలా దేవదేవుని అండతో సముద్రమథన కార్యం కొనసాగింది. ముందుగా జగములను నాశనము చేయగల హాలాహలము ఉద్భవించింది. దేవతల మొర విని, కరుణించి, పరమశివుడు హాలాహలాన్ని భక్షించి, తన కంఠంలోనే నిలిపాడు. అందుచేత ఆయనను గరళకంఠుడు అనీ, నీలకంఠుడు అనీ అంటారు. తరువాత సుర (మధువు), ఆపై అప్సరసలు, కౌస్తుభము, ఉచ్ఛైశ్రవము, కల్పవృక్షము, కామధేనువు, ఐరావతం వచ్చాయి. తరువాత త్రిజన్మోహినియైన శ్రీలక్ష్మీదేవి ఉద్భవించింది. సకలదేవతలు ఆమెను అర్చించి, కీర్తించి, కానుకలు సమర్పించుకొన్నారు. ఆమె శ్రీమహావిష్ణువును వరించింది. చివరకు ధన్వంతరి అమృత కలశాన్ని చేతబట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు. తరువాత విష్ణువే మోహినిగా అమృతం దేవతలకు దక్కేలా చేశాడు.అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము 

 5. వ్యాఖ్యానము:

శ్రీవరాహమూర్తి, వరాహావతారము, వరాహ స్వామి  - ఇవన్నీ శ్రీమహావిష్ణువు మూడవ అవతారమును వర్ణించే నామములు దశావతారాలలో మూడవ అవతారము వరాహావతారము. మహాలక్ష్మిని సంబోధించే "శ్రీ" పదాన్ని చేర్చి శ్రీవరాహమూర్తి అని అవతార మూర్తిని స్మరిస్తారు. వరాహావతారం హిరణాక్షుడిని చంపి, భూమిని ఉద్ధరించి, వేదములను కాపాడిన అవతారము.

మహాప్రళయం సంభవించింది. భూమి జలంలో మునిగిపోయింది. బ్రహ్మ చింతాక్రాంతుడై నిఖిల జగత్తును కల్పనచేశాను. స్వాయంభువ మనువు నివసించేందుకు ఆధారభూతమైన భూమి ఇప్పుడు లేకుండా పోయిందే అని భావిస్తూ, సర్వభూతాంతరాత్ముడైన పుండరీకాక్షుని స్మరించసాగాడు. ధ్యాన నిమగ్నుడైన బ్రహ్మ నాసిక (ముక్కు) నుంచి, బొటనవేలు పరిమాణమున్న యజ్ఞవరాహ మూర్తిగా శ్రీహరి విశ్వంభరోద్ధారణకై జన్మించాడు

ఆది వరాహ మూర్తి, యజ్ఞవరాహ మూర్తి, మహా సూకరం అని నామాలు కూడా ఉన్నాయి. తిరుమల కొండలపై మొదట వెలసిన స్వామి వీరే, వీరి అనుమతితోనే వేంకటేశ్వరుడు అక్కడ నివాసము ఏర్పాటుచేసుకున్నారు.

 

హిరణ్యాక్షుడితో భయంకరంగా యుద్ధం చేసి, చక్రాయుధంతో వానిని సంహరించి, భూమాతని జలము పై నిలిపిన స్వామి, వేదాలను రాక్షసుల బారినుండి రక్షించిన స్వామి.అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

 6. వ్యాఖ్యానము:

వామనుడు లేదా త్రివిక్రముడు, హిందూ పురాణాల ప్రకారం శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క దశావతారాలలో ఐదవ అవతారం.

వామనుడు అదితి కి పుత్రునిగా జన్మించి, బలి చక్రవర్తి దగ్గరనుండి మూడు అడుగుల నేల అడిగి త్రివిక్రముడై మొత్తం జగత్తునంతా రెండు అడుగులతో, మిగిలిన ఒక అడుగుతో బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపించి అక్కడ రాజుని చేసి తానే స్వయంగా వరాహ రూపంలో రాజ్యానికి కాపలాగా మారతాడు. వామనుడు అనగానే తెలుగు వారికి "ఇంతై ఇంతై వటుండంతై " అన్న పోతన భాగవత పద్యము తెలుగునాట సుపరిచితం.

దేవాసుర యుద్ధంలో ఇంద్రునితో ఓడి పోయిన బలి, రాక్షస గురువైన శుక్రాచార్యుల దయ వలన బ్రతికి, గురూపదేశంతో విశ్వజిత్యాగం చేసి బంగారు రథము, మహాశక్తివంతమైన ధనుస్సు, అక్షయతూణీరములు, కవచము, శంఖములు పొందుతాడు. బలగర్వితుడై ఇంద్రుని మదమణిచేందుకు, రాక్షసులనందరినీ ఒకచోటచేర్చి, యుద్ధమునకు సంసిద్ధం చేసి అమరావతిపై దండెత్తుతాడు. దుర్భర దానవ శంఖా విర్భూత ధ్వనులు నిండి, విభుదేంద్ర వధూగర్భములు పగిలి, లోపలి శిశువులు ఆవురని ఆక్రోశించుచుండ, దేవతలు బృహస్పతి వచనములు విని అమరావతి వీడి పారిపోయారు.

ఛలయసి విక్రమణే బలి మద్భుత వామన

పదనఖ నీరజ నతజన పావన

కేశవ ధృత వామన రూప జయ జగదీశహరే -- జయదేవుని దశావతార స్తోత్రము

వామనావతార గాథను విన్న వారు, చదివిన వారు సకల శుభాలను పొందుతారు. దైవారాధన సమయంలో ఎవరైతే త్రివిక్రమ పరాక్రమాన్ని స్మరించుకుంటారో వారికి నిత్య సౌఖ్యాలు కలుగుతాయని ప్రతీతి.

అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

7. వ్యాఖ్యానము:

శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారములలో పరశురామావతారము ఆరవది. త్రేతాయుగము ఆరంభములో జరిగింది. అధికార బల మదాంధులైన క్షత్రియులను శిక్షించిన అవతారమిది. పరశురాముని భార్గవరాముడు, జామదగ్ని అని కూడా అంటారు.

ఋచీకుని కుమారుడు జమదగ్ని. జమదగ్ని కొడుకు పురుషోత్తమాంశతో జన్మించినవాడు పరశురాముడు. భృగు వంశాను చరితంగా జమదగ్నికి కూడా కోపము మెండు. ఆయన పత్ని రేణుకాదేవి. జమదగ్ని, రేణుకల చిన్న కొడుకు పేరు పరశురాముడు. పరశురాముడు శివుని వద్ద అస్త్రవిద్యలను అభ్యసించి, అజేయ పరాక్రమవంతుడై, ఆయన నుండి అఖండ పరశువు (గండ్ర గొడ్డలి) పొంది, పరశురాముడైనాడు.

హైహయ వంశజుడైన కార్తవీర్యార్జునుడు శాపవశమున చేతులు లేకుండా జన్మించాడు. గొప్ప తపస్సుచేసి, దత్తాత్రేయుని ప్రసన్నము చేసుకొని, వేయి చేతులు పొంది, మహావీరుడైనాడు. ఒకమారు మహారాజు వేటకై వెళ్ళి, అలసి జమదగ్ని ఆశ్రమానికి చేరుతాడు. మహర్షి కార్తవీర్యార్జునునికి, ఆయన పరివారానికి పంచభక్ష్యాలతో భోజనం పెడతాడు. మహర్షి ఆర్భాటం చూసిన కార్తవీర్యార్జునుడు ఆశ్చర్యపడి, దీనికి కారణం అడుగగా జమదగ్ని తన దగ్గర కామధేనువు సంతానానికి చెందిన గోవు వల్ల ఇది సాధ్యపడింది అని తెలిపాడు. గోవును తనకిమ్మని మహారాజు కోరతాడు. జమదగ్ని నిరాకరిస్తాడు. కార్తవీర్యార్జునుడు బలవంతంగా గోవుని తోలుకుపోతాడు. పరశురాముడు ఇంటికి వచ్చి విషయం గ్రహించి మాహిష్మతికి పోయి కార్తవీర్యార్జునునితో యుద్ధంచేసి అతని వెయ్యిచేతులు, తలను తన అఖండ పరశువుతో ఛేదిస్తాడు. విషయాన్ని తన తండ్రికి విన్నవించగా తండ్రి మందలించి పుణ్యతీర్థాలు సందర్శించి రమ్మంటాడు. ఒక సంవత్సరం పాటు వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించి వస్తాడు.

ఒకరోజు పరశురాముడు ఇంట్లోలేని సమయం చూసి, కార్తవీర్యార్జునుని కుమారులు జమదగ్ని తల నరికి మాహిష్మతికి పట్టుకు పొతారు. పరశురాముని తల్లి రేణుక తండ్రి శవంపై పడి రోదిస్తూ 21 మార్లు గుండెలు బాదుకుంటుంది. పరశురాముడు మాహిష్మతికి పోయి కార్తవీర్యార్జునుని కుమారులులను చంపి జమదగ్ని తలను తెచ్చి మెండానికి అతికించి బ్రతికిస్తాడు.

తరువాత పరశురాముడు యావత్ క్షత్రియ జాతిపై ఆగ్రహించి వారిపై 21 మార్లు దండెత్తి క్షత్రియవంశాలను నాశనం చేస్తాడు. శ్యమంతక పంచకమనే 5 సరస్సులను క్షత్రియుల రక్తంతో నింపి పరశురాముడు తల్లిదండ్రులకు తర్పణం అర్పిస్తాడు. దశరథునివంటి కొద్దిమంది రాజులు గోవుల మందలలో దాగుకొని తప్పుకొన్నారు. తరువాత పరశురాముడు భూమినంతటినీ కశ్యపునకు దానమిచ్చి తాను తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు.పరశురాముడు మహా పరాక్రమవంతుడు.

సీతా స్వయంవరంలో శ్రీ రాముడు శివ ధనుస్సును విరచిన తరువాత సీతారాముల కల్యాణం జరిగింది. తన గురువైన శివుని విల్లు విరచినందుకు పరుశురాముడు కోపించి, రామునిపై యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు. దశరధుని అభ్యర్ధనలను, రాముని శాంత వచనాలనూ పట్టంచుకొనలేదు. చేతనైతే విష్ణుచాపాన్ని ఎక్కుపెట్టమని తన ధనస్సును రామునకిచ్చాడు. రాముడు దానిని అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు. రామచంద్రమూర్తి ఎక్కుపెట్టిన బాణాన్ని ఎక్కడకు విడవాలి అని అడుగగా తన తపోశక్తిపై విడవ మని చెప్పి తాను మహేంద్రగిరిపై తపస్సు చేసికోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు. విధంగా ధనస్సును పరశురాముడు రామునకు అందించినపుడు పరశురామునికీ రామునికీ భేదం లేదని ఇద్దరికీ అవగతమైనది.

మహాభారతంలో పరశురాముడు ముగ్గురు వీరులకు గురువైనాడు. గంగాదేవి అభ్యర్ధనపై భీష్మునకు అస్త్రవిద్యలు బోధీంచాడు. తరువాత అంబను వివాహంచేసుకొనమని చెప్పగా ఆజన్మబ్రహ్మచర్యవ్రతుడైనందున భీష్ముడు అందుకు తిరస్కరించాడు. ఇద్దరికీ జరిగిన మహాయుద్ధంలో ఎవరూ వెనుకకు తగ్గలేదు. దేవతల అభ్యర్ధనమేరకు యద్ధం నిలుపబడింది.

కర్ణుడు తాను బ్రాహ్మణుడనని చెప్పి పరశురాముని వద్ద శిష్యునిగా చేరాడు. తరువాత కర్ణుని అబద్ధాన్ని తెలిసికొన్న పరశురాముడు యుద్ధకాలంలో విద్యలు గుర్తుకు రావని శపించాడు.

ద్రోణాచార్యుడు కూడా పరశురాముని వద్ద దివ్యాస్త్రాలను గ్రహించాడు. అర్జునుడు కూడా మహేంద్ర పర్వతంపై పరశురాముని దర్శించుకొన్నాడు.

అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

8. వ్యాఖ్యానము:

రామావతారము త్రేతాయుగములోని విష్ణు అవతారము. రాముడు హిందూ దేవతలలో ప్రముఖుడు. అతను పురాతన భారతదేశమును వాస్తవముగ పరిపాలించిన రాజుగా నేటి చరిత్రకారులు భావించుచున్నారు. రాముడు తన జీవితమునందు ఎన్ని కష్టములు ఎదుర్కొనెను ధర్మమును తప్పకుండెను. కారణము చేత రాముడిని ఆదర్శ పురుషునిగా వ్యవహరిస్తారు.

సీతారాముల జీవితం రామాయణంగా ప్రసిద్ధి చెందిన కథ. దీనిని "సీతాయాశ్చరితం మహత్" అని వాల్మీకి అన్నాడు. 24,000 శ్లోకములతో కూడిన రామాయణము భారతదేశము, హిందూ ధర్మముల చరిత్ర, సంస్కృతి, నడవడిక, నమ్మకములు, ఆచారములపై అనితరమైన ప్రభావము కలిగియున్నది. రామాయణములో శ్రీ సీతారాముల పవిత్ర చరిత్ర వర్ణింపబడింది. తండ్రీకొడుకులు, భార్యాభర్తలు, అన్నదమ్ములు, యజమాని-సేవకులు, మిత్రులు, రాజు-ప్రజలు, భగవంతుడు-భక్తుడు - వీరందరి మధ్య గల సంబంధబాంధవ్యములు, ప్రవర్తనా విధానములు రామాయణములో చెప్పబడినవి. చాలా మంది అభిప్రాయములో రామాయణములోని పాత్రలు ఆదర్శజీవనమునకు ప్రమాణముగా స్వీకరింపవచ్చును

అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

9. వ్యాఖ్యానము:

శ్రీకృష్ణుడు, హిందూమతంలో అర్చింపబడే ఒక దేవుడు. విష్ణువు యొక్క పది అవతారాలలోఎనిమిదవ అవతారము. హిందూ పురాణాలలోను, తాత్త్విక గ్రంథాలలోను, జనబాహుళ్యంలోని గాథలలోను, సాహిత్యంలోను, ఆచార పూజా సంప్రదాయాలలోను కృష్ణుని అనేక విధాలుగా భావిస్తుంటారు, చిత్రీకరిస్తుంటారు. చిలిపి బాలునిగాను, పశువులకాపరిగాను, రాధా గోపికా మనోహరునిగాను, రుక్మిణీ సత్యభామాది అష్టమహిషుల ప్రభువుగాను, గొపికల మనసు దొచుకున్నవాదిగాను యాదవరాజుగాను, అర్జునుని సారథియైన పాండవ పక్షపాతిగాను, భగవద్గీతా ప్రబోధకునిగాను, తత్త్వోపదేశకునిగాను, దేవదేవునిగాను, చారిత్రిక రాజనీతిజ్ఞునిగాను ఇలా బహువిధాలుగా శ్రీకృష్ణుని రూపం, వ్యక్తిత్వం, దైవత్వం చిత్రీకరింపబడినాయి. మహాభారతం, హరివంశం, భాగవతం, విష్ణుపురాణం - గ్రంథాలు కృష్ణుని జీవితాన్ని, తత్త్వాన్ని తెలిసికోవడానికి హిందువులకు ముఖ్యమైన ధార్మిక గ్రంథాలు.

శ్రీమహా విష్ణువు తన సృష్టి లోని జీవులకు బాధలు హెచ్చినప్పుడు, లోకంలో పాపం హద్దు మీరినప్పుడు, దుష్టులను శిక్షించి, శిష్టులను రక్షించడం కోసం జీవుల రూపంలో అవతరించి దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈవిధంగా అవతరించడాన్నిలీలావతారం అంటారు.

శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడి అవతారాల్లో పరిపూర్ణావతారంగ కొలవబడుతున్నాడు. గీతోపదేశం ద్వారా అర్జునుడికి సత్యదర్శనం చేసి, కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామాన్ని ముందుకు నడిపించాడు. విధంగా భగవద్గీతను లోకానికి ఉపదేశించి శ్రీకృష్ణుడు జగద్గురువు అయ్యాడు.

అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

 10. వ్యాఖ్యానము:

శ్రీనారసింహుడు, నరసింహావతారము, నృసింహావతారము, నరహరి, నరసింహమూర్తి, నరసింహుడు  ఇవన్నీ శ్రీమహావిష్ణువు నాల్గవ అవతారమును వర్ణించే నామములు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం త్రిమూర్తులలో విష్ణువు లోకపాలకుడు. సాధుపరిరక్షణకొఱకు, దుష్టశిక్షణ కొఱకు ఆయన ఎన్నో అవతారాలలో యుగయుగాన అవతరిస్తాడు. అలాంటి అవతారాలలో 21 ముఖ్య అవతారాలను ఏకవింశతి అవతారములు అంటారు. వానిలో అతిముఖ్యమైన 10 అవతారాలను దశావతారాలు అంటారు. దశావతారాలలో నాలుగవ అవతారము నారసింహావతారము. మహాలక్ష్మిని సంబోధించే "శ్రీ" పదాన్ని చేర్చి శ్రీనారసింహుడని అవతార మూర్తిని స్మరిస్తారు.

జయ విజయులు వైకుంఠంలో ద్వారపాలకులు. విష్ణుసేవా తత్పరులు. ఒకమారు సనకసనందనాది మునులు నారాయణ దర్శనార్ధమై వైకుంఠమునకు రాగా అది తగు సమయము కాదని ద్వారపాలకులు వారిని అడ్డగించారు. అందుకు మునులు కోపించి, విష్ణులోకానికి దూరమయ్యెదరని శపించారు. అప్పుడు వారు శ్రీ మహా విష్ణుఫును శరణు వేడగా, మహర్షుల శాపమునకు తిరుగులేదు. కానీ మీరు నా భక్తులైనందువలన మీకు కొంత శాప విమోచన కలిగిస్తాను. మీరు నా భక్తులుగా 7 జన్మలు గానీ, విరోధులుగా 3 జన్మలుగానీ భూలోకమున జన్మించిన పిమ్మట మరల వైకుంఠానికి వస్తారని ఉపశమనాన్నిచ్చారు. అప్పుడు వారు మీకు దూరంగా 7 జన్మలు ఉండలేమని, విరోధులుగా 3 జన్మలు ఎత్తుతామని పలికెను.

జయవిజయులే కృతయుగంలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగాను, త్రేతాయుగంలో రావణ కుంభకర్ణులుగాను, ద్వాపరయుగంలో శిశుపాల దంతవక్తృలుగాను జన్మించారు. ప్రతి జన్మలోను విష్ణువు అవతారంచేత వధులై అనంతరం శాపవిముక్తి పొందారు.

కశ్యప ప్రజాపతి భార్యయైన దితి గర్భాన హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపులనే మహావీరులు జన్మించారు. హిరణ్యాక్షుడు బలగర్వితుడై దేవతలను యద్ధంలో ఓడిస్తూ అందరినీ భయభీతులను చేశాడు. పాతాళాంతర్గతయైన భూదేవిని శ్రీవరాహమూర్తి అవతారంలో ఉద్ధరిస్తున్న శ్రీమహావిష్ణువును యుద్ధానికి కవ్వించాడు. అప్పుడు జరిగిన భీకరమైన యద్ధంలో హిరణ్యాక్షుడు మరణించాడు.

సోదరుని మరణానికి చింతిస్తూనే హిరణ్యకశిపుడు తల్లిదండ్రులను, బంధువులను ఓదార్చాడు. అనంతరం రాజ్యపాలనాభారాన్ని మంత్రులకు అప్పగించి తాను మందరగిరికి పోయి ఘోరమైన తపసు ఆచరించాడు. అతని తపస్సు ఉగ్రతకు లోకాలు కంపించాయి. అతని శరీరం కేవలం ఎముకల గూడయ్యింది. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై తన కమండల జల ప్రోక్షణతో అతని శరీరాన్ని నవయౌవనంగా, వజ్ర సదృశంగా చేశాడు. వరం కోరుకొమ్మన్నాడు. హిరణ్యకశిపుడు విధాతకు మ్రొక్కి, తనకు గాలిలోగాని, ఆకాశంలోగాని, భూమిపైగాని, నీటిలోగాని, అగ్నిలోగాని, రాత్రి గాని, పగలు గాని,దేవదానవమనుష్యులచేగాని, జంతువులచేగాని, ఆయుధములచేగాని, ఇంటగాని, బయటగాని మరణముండరాదని కోరాడు. అలాగే బ్రహ్మ వరాన్ని అనుగ్రహించాడు.

ఇంక వరగర్వంతో హిరణ్య కశిపుడు విజృంభించాడు. దేవతలను జయించాడు. ఇంద్రసింహాసనాన్ని ఆక్రమించాడు.పంచభూతాలను నిర్బంధించాడు. తపసులను భంగ పరచాడు. సాధులను హింసింపసాగాడు. దేవతలు విష్ణువుతో మొరపెట్టుకొనగా విష్ణువు - "కన్నకొడుకునకు ఆపన్నత తలపెట్టిననాడు హిరణ్యకశిపుని పట్టి వధింతును. మీకు భద్రమగును" - అని వారికి అభయమిచ్చాడు.

విష్ణువు ప్రతి అవతారానికీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అలాగే నరసింహావతారములో కొన్ని ప్రత్యేకతలను గమనించవచ్చును.

భక్తుని (ప్రహల్లాధుడు) మాటను నిజం చేయడానికి అవతరించిన మూర్తి. అలాగే సేవకుని (జయ విజయులు) శాపాన్నించి ముక్తుని చేసిన మూర్తి.

సర్వాంతర్యామిత్వం (అన్ని చోట్లా ఉండటం) అన్న భగవద్విభూతి స్పష్టంగా అవతారంలో తెలుపబడింది.

హిరణ్యకశిపుని చంపడానికి ఇలా కుదరదు, అలా కుదరదు అని ఎన్నో నియంత్రణలు ఉన్నా, మరొక ఉపాయం సాధ్యమయ్యింది. చివరకు రాక్షస వధ తప్పలేదు.

భగవంతుడు సగం మనిషి, సగం మృగం ఆకారం అవతారంలో మాత్రమే దాల్చాడు.

తెలుగునాట నృసింహాలయాలు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యాదగిరిగుట్ట, మంగళగిరి, ధర్మపురి (కరీంనగర్ జిల్లా మండలం), సింహాచలం, అహోబిలం అలాగే కర్నూలుజిల్లా,బనగానపల్లె లోని రవ్వలకొండపై వెలసిన శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి దేవాలయము వంటి ఆలయాలు ప్రసిద్ధం. వెంకటేశ్వర స్వామి, నరసింహ స్వామి (ఇద్దరూ ఒకరే) తెలుగునాట ఎన్నో ఇండ్లలో కులదైవాలు.

అటువంటి మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము

 11. వ్యాఖ్యానము:

కర్నూలు జిల్లా,బనగానపల్లె పట్టణ సమీపములో గల రవ్వలకొండపై శ్రీ బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి సంకల్పబలముతో మరియు భక్తులు,సేవకులు,స్నేహితులు మొదలగు ఎందరో మహానుబావుల సహకారంతో గుడినిర్మాణము జరిగింది. శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహస్వామి మూర్తి పతిష్ట వైభవముగా జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతి స్వాతికి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు మరియు అన్నవితరణ నిర్వహిస్తున్నారు.

రవ్వలకొండ ఎంతో పవిత్రమైనది. కొండపైననే శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆవులు కాచుకుంటూ కాలజ్ఞానము రాశారు.

శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలను స్తుతిస్తూ యాపర్లలక్ష్మీనారాయ రెడ్డి గారు "శ్రీనరసింహ సగుణమంజరి"ని రూపొందించడం జరిగింది.

"శ్రీనరసింహ సగుణమంజరి" విన్న నిత్యము పారాయణం చేసిన భక్తులందరికి సర్వపాపములు తీరి సర్వాభిష్టాలు సమకూరి సర్వశుభములు చేకూరును.

పండిత,పామర,భక్త సేవలు పొందు మహావిష్ణువు అవతారమైన  నారసింహా! రవ్వలకొండను వాసము చేసుకొని మూర్తిచే(బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి) మూర్తివైన  శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత పావన నరసింహా నీకు నమస్కరిస్తున్నాము