శ్రీ నరసింహస్వామి
కీర్తనలు-స్తోత్రములు

స్తోత్రం-కీర్తన వినండి-చదవండి
లక్ష్మీ నృసింహ
కరావలంబ స్తోత్రము
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ నృసింహస్వామి
అష్టోత్తర శతనామావళి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ నృసింహస్వామి
కవచ స్తోత్రం
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ నృసింహ
శతకము
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ నృసింహ
ద్వాదశనామ స్తోత్రం
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
నృసింహ
పఞ్చరత్న స్తోత్రమ్‌
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
నృసింహ భుజఙ్గ
ప్రయాత స్తోత్రమ్‌
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
నృసింహాష్టకమ్‌ pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
లక్ష్మీనృసింహ
అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
లక్ష్మీనృసింహ
దండకము
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
/శ్రీ-విష్ణు-సహస్ర-నామ-స్తోత్రం. pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
ఆధిత్య హృదయము pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
కనకధార స్తోత్రం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
మహాలక్ష్మి అష్టకం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీచెంచులక్ష్మీ సమేత
పావన నరసింహస్వామి సగుణమంజరి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ సూక్తం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
శ్రీ గర్భారక్ష స్తోత్రం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
హనుమాన్ చాలీసా (Tulasi das) pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
హనుమాన్ చాలీసా (telugu) pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
పావన నరసింహస్వామి స్వాతి మనొభీష్ట పూజ pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి
pavana
ఇక్కడ నొక్కండి