*కర్నూలు జిల్లాలో నరసింహస్వామి ఆలయాలు గురించిన సమాచారము ఒకచోట చేర్చే ప్రయత్నము చేస్తున్నాము. మీకు తెలిసిన సమాచారము పంపగలరు.

Bavi Links

9110333597